Od 28 do 15 października 2016 r. producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta.

Wraz z wnioskiem należy złozyć:

  1. kopie decyzji lub zaświadczeń potwierdzające powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.,
  2. aktualne zaświadczenia o stanie należności wg stanu na dzień 31.08.2016 r. (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę),
  3. oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę,
  4. kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzające uzyskiwanie obniżonych przychodów z powodu spadku cen sprzedaży mleka, świń lub owoców i warzyw (po jednym rachunku lub fakturze VAT z dnia 07.07.2014 r. oraz z dnia 30.04.2016 r., a jeśli nie były wówczas wystawiane, to pierwsze rachunki lub faktury VAT wystawione po tych dniach w tym samym roku - odpowiednio w 2014 r. i 2016 r.),
  5. w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa - dokument potwierdzający ten fakt, tj. wyrok sądu lub umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartą w formie aktu notarialnego,
  6. w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik - pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Szczegółowych informacji w kwestii pożyczek udzielają oddziały regionalne i biura powiatowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

banner-paltnosci-payu