Twój koszyk jest pusty!
Na skróty:

Reklamacje

  • W przypadku niezgodności dostarczonego Towaru z umową , Konsument ma prawo do złożenia reklamacji (w dowolnej formie, sugerowana forma pisemna). Reklamacja powinna zostać złożona w terminie  2 tygodni od dnia, w którym Konsument dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy  od wydania Towaru.

 

  • Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru, niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub wady techniczne/uszkodzenia Towaru.

 

  • W przypadku skorzystania z prawa reklamacji, celem ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie reklamowanego Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową wraz z dokumentem zakupu na adres Sprzedającego. Brak dowodu zakupu nie powoduje utraty praw Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową. Za dowód zakupu posłużyć też może np., wyciąg z rachunku kart kredytowej, którą Konsument płacił za Towar.

 

  • Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

  • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta istnieje możliwość nieodpłatnej naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na nowy, a jeśli jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów-Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Zwrot należności zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

  • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji następuje zwrot należności za przesyłkę wpłacany na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. W przypadku rozpatrzenia reklamacji  na niekorzyść Konsumenta, Konsument pokrywa zarówno koszt odesłania Towaru do Sprzedającego, jak i koszt jego ponownego wysłania przez Sprzedającego.

 

  • W przypadku Klientów nie będących konsumentami dochodzenie do praw z tytułu niezgodności towaru z umową odbywa się w zakresie określonym Kodeksem cywilnym (Rękojmia za wady-art. 556 i nast.)

 

  • Reklamacja związana ze świadczeniem przez Sprzedającego usług , może zostać złożona drogą elektroniczną na adres: poczta@agrovet.com.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.
banner-paltnosci-payu